W której branży zarobki są najlepsze?

19.05.14 | 09:32

Urząd Statystyczny obliczył średnie zarobki we Wrocławiu dla poszczególnych branż w sektorze przedsiębiorstw. Sprawdźcie, gdzie można najwięcej zarobić.

Statystycy badali firmy, w których zatrudnionych jest co najmniej 9 osób. Jak się okazuje, rekordowe sumy można dostać, pracując w branży energetycznej (prąd, energia cieplna, dystrybucja) oraz informatycznej. Spore stawki mają także pracownicy branż związanych z wydawnictwami, produkcją filmową i telewizyjną oraz telekomunikacją.

Urząd Statystyczny w swoim raporcie uwzględnia wszystkie branże z sektora przedsiębiorstw. Pod każdą z kategorii kryje się kilkadziesiąt zawodów i specjalizacji. Z bardziej tajemniczych, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE to m.in. zawody poligraficzne, praca związana z wyrobem drewna, mebli, tekstyliami i przetwórstwem na dużą skalę. W kolumnie INFORMACJA I KOMUNIKACJA znajdziemy zajęcia związane z mediami, wydawnictwami, oprogramowaniem, telekomunikacją, produkcją filmową i całym sektorem IT. W kategorii, w której zarobki są największe, mieszczą się etaty w firmach, które są dystrybutorami energii elektrycznej, ciepła i gazu.

 

Branża

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia  brutto w zł

OGÓŁEM PRZEMYSŁ

4572,13

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

2964,25

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

4507,49

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

7233,32

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

4405,14

BUDOWNICTWO

4215,02

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

3219,42

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

4019,18

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

3042,48

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

6061,62

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

4136,29

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

4868,04

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

2888,03

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

3629,56

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2812,11


Rynek pracy w aglomeracji wrocławskiej ciągle się rozwija. Tylko w roku 2013 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej rozmawiała z dużymi firmami w sprawie 25 projektów inwestycyjnych. Ulokowanie siedzib we Wrocławiu i na terenie aglomeracji potwierdziło już 15 firm. Wśród inwestorów jest Amazon. Amerykański gigant sprzedaży internetowej buduje 2 centra konfekcyjno-dystrybucyjne w Bielanach Wrocławskich, w których zatrudnienie na stałe znajdzie 4000 osób. Blisko 300 milionów złotych zainwestuje też szwajcarskie Nestlé, które wybuduje fabrykę wraz z centrum dystrybucyjnym karmy dla zwierząt.

W aglomeracji wrocławskiej zainwestuje też irlandzka firma ID Technology, a amerykańskie Wabco rozszerzy działalność o nowy zakład produkcyjny. W branży usługowej warte odnotowania są m.in. nowe centra firm: Parker Hannifin (finanse i księgowość), Redknee (IT), Synexus (finanse i IT) czy Viessmann (R&D). Decyzję o reinwestycji i rozszerzeniu działalności podjęły też w ubiegłym roku m.in. BNY Mellon oraz Nokia Solutions and Networks. Od lat działa także Google, LG, 3M, Bosch, Volvo, HP i wiele rodzimych firm. Wrocław od lat ma duży potencjał rynku pracy w branży informatycznej, nowych technologii, obsługi biznesu i finansów. Coraz więcej pracy jest również w instytucjach i centrach naukowych.

 

wroclaw.pl