Praca w komisjach wyborczych - kalendarium wyborcze

26.03.15 | 08:06

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 7.00 do 21.00. Do 17 kwietnia (do godz. 15.45) można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Co zrobić, by pracować w komisji wyborczej?

Każdy, kto chce pracować w obwodowej komisji wyborczej, powinien zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na prezydenta RP. Kandydatów na prezydenta można rejestrować do 26 marca. Po tym terminie będzie opublikowany wykaz pełnomocników wyborczych. Będzie on dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenie nie gwarantuje pracy

Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przepisy kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających kandydata na Prezydenta RP.

Ile można zarobić w komisjach wyborczych?

Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach prezydenta RP wynosi:

 • 200 zł - dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
 • 180 zł - dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
 • 160 zł - dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.

Skład komisji wyborczych

W skład obwodowej komisji wyborczej  powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez prezydenta miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez prezydenta miasta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów, przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Wrocławia.

Kto może pracować w komisjach wyborczych

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Wrocławia, tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Wrocławia, co potwierdza wpis do rejestru wyborców, i ma prawo wybierania, tj. osoba, która:

- jest obywatelem polskim;

- najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat;

- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

- nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

- nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych?

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 17 kwietnia (do godz. 15.45). Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) Miejskie Biuro Wyborcze we Wrocławiu, Elżbieta Kościewska, tel. 71 777 7352 (budynek urzędu, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116).

Kalendarium - wybory prezydenckie 2015

 • do 26 marca, do godz. 24 - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
 • do 5 kwietnia - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do 10 kwietnia - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 17 kwietnia - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
 • do 19 kwietnia - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • od 19 do 26 kwietnia - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 20 kwietnia - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 25 kwietnia - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • od 25 kwietnia do 8 maja, do godz. 24.00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 1 maja - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 5 maja - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • do 7 maja - składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach, składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • 8 maja, o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
 • 10 maja, w godz. 7.00-21.00 - głosowanie

 

wroclaw.pl