Jutro startuje rekrutacja do żłobków

14.05.14 | 14:47

Rekrutacja do żłobków rozpoczyna się w czwartek 15 maja. Rekrutowane mogą być dzieci zamieszkałe we Wrocławiu, które urodziły się  od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (które 1 września 2014 r będą miały ukończone co najmniej 20 tygodni). Podania będą przyjmowane w żłobkach do 30 maja. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Rekrutacja dotyczy żłobków publicznych prowadzonych przez miasto oraz niepublicznych, na miejsca dofinansowane przez miasto. Zestaw wolnych miejsc dofinasowanych w złobkach niepublicznych pdf). Lista żłobków publicznych oraz zasady i harmonogram rekrutacji dostępne są na stronie Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Przy rekrutacji warto wziąć pod uwagę fakt, że średnia cena za pobyt w żłobku publicznym to ok 274 zł, a żłobku niepubliczny z gminnym dofinansowaniem to ok 288 zł.

Rekrutacja do żłobków publicznych

Podania do żłobków publicznych

Dokumenty należy złożyć  osobiście tylko w jednej wybranej placówce. Uwaga!  Złożenie podań - "protokołów ze zgłoszenia dziecka" w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez gminę) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

Punktacja i kryteria rekrutacji do żłobków publicznych

1. Kryteria obligatoryjne

 • zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
 • wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe

 • Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
 • Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
 • Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
 • Wielodzietność 200 pkt
 • Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
 • Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
 • Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
 • Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
 • Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
 • Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych 

 • Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl.
 • 15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie "Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015" przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
 • 9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 • Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
 • 29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.

Rekrutacja do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowanie

Podania do żłobków niepublicznych

Są to miejsca w żłobkach niepublicznych, dofinansowane przez miasto. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2014/2015 na podstawie "Formularza kontynuacji".

Punktacja i kryteria do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowaniem

1. Kryteria obligatoryjne

 • zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
 • wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe

 • Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
 • Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
 • Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
 • Wielodzietność 200 pkt
 • Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
 • Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
 • Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
 • Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
 • Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
 • Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Harmonogram rekrutacji do żłobków niepublicznych

 • Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków będzie opublikowany 14 maja 2014 r.) wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny również na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
 • 15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie "Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015" przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
 • 9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 • Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
 • 29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.

 

wroclaw.pl